หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา

วันที่ 4 กันยายน 2565 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกลุ่มร่วมกับคณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรหรือหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ในกิจกรรมมีการดำเนินการทำ (Need Assessment) ในการทำหลักสูตรระยะสั้นกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่